\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: An Ataireachd Àrd
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]An ataireachd bhuan

Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd

Tha toirm a' chuain

Mar chualas leam 's e nam phàisd'

Gun mhùthadh, gun truas

A' sluaireadh gainneamh na tràgh'd

An ataireachd bhuan

Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd

'S na coillten a' siar

Chan iarrain a fhuireach gu bràth

Bha m'inntinn 's mo mhiann

A-riamh air lagan a' bhàigh

Ach iadsan bha fialaidh

An gnìomh an caidreamh 's an àgh

Air sgapadh gun dìon

Mar thriallas ealtain roimh nàmh

Ach suibhlaidh mi uat

Cha ghluais mi tilleadh nad dhàil

Tha m'aios is mo shnuadh

Toirt luaidh air giorrad mo là

An àm dhomh bhi suaint'

Am fuachd 's an cadal a' bhais

Mo leabaidh dèan suas

Ri fuaim na h-ataireachd àrd


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE