\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Sràidean na Roinn-Eòrpa
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Chuir mi mo chùl ri Lunnainn

An samhradh air m'aodann

'S mi air sràidean mòr na Roinn-Eòrpa

'S mi le mo rùn, le m'anam, mo bhratach

Mo ghrian, mo ghealach ùr

'S sheas mi 's na àiteachan a sheas m'athair

'S iomadh cogadh a tha ann airson saorsa

Dà fhichead bliadhna 's an dìleab air fhàgail

Briathran do linn 's do sheorsaBaile beag anns a' Ghearmailt

Gruagach cho bòidheach

Le sùilean làn sonas is bròn

Thuirt i "a bheil fhios agaibh fhèin,

an t-sochair 'tha agaibh?

Tha eallach eachraidh air

mo ghuaillean cho trom"

Chrath sinn làmhan, 's dh'fhalbh i a' seinn

An dàn tha domhainn, 's gach anam de dhaoine

Dh'fhàg mi i le blas beag de mo dhùthaich

Dh'fhàg i mi leis a' chompanas ùrTha na brataich a' snàmh

An cuan de dhathan

Do chànan binn an cluas na Roinn-Eòrpa

Tha na sràidean beò le cainnt 's togair

Sràidean am Babel ùr

'S thusa mo rùn, tha cothrom mad choinneamh

Tha do chliù air 'dhol tarsainn an cuan

Thusa tha meanbh, bi làidir, bi àlainn

Taisbean do chànan, bi buan


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE