\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Chì Mi 'n Tìr
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Chì mi' n tìr 'san robh mi nam bhalach

'M bàrr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachA tìr nan Suaineach a rinn sinn gluasad

'S i leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachNam faighinn òrdugh gur mi bhiodh deònach

A' gheòla loradh 's a seòladh dhachaidh

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachChì mi 'n iasgair aig ceann nan lìon

Is gu'm b'e mo mhiann bhith 'sa chiar 'gan tarraing

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachChì mi Manais is Ceann an t-Sàile

Caolas Bhearnaraigh is tràighean Phabaidh

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachAn sin thuirt Eoghainn 'se tighinn 'nam chòmhdhail

"Nach seall thu 'n Godaigh aig Sròn na Hearradh?"

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachNuair thig an Dùbhlachd gun fag mi 'n Suna

Is e mo dhùil a dhol, le sunnd, dom dhachaidh

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachChì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

'M bàrr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE