\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Tìr an Airm
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]An tèid thu leam, a rìbhinn òg

Gu tìr mo ghràidh sìtheil sona

'S chì thu saighdearan a' ruith

Am measg nan lusan brèagha 'sa mhonadhHo ro horain ò

Fàilte gu tìr an airm

Ho ro horain òA' coimhead a mach air madainn chiùin

Air ball mor cruinn os cionn na beinne

'S bhon is ciùin na tonnan gorm

Tha ceòl ùr aig ceòl na maraHo ro horain ò

Fàilte gu tìr an airm

Ho ro horain ò'S an tèid thu leam gu tìr mo ghràidh

Seall na h-eòin dhorcha dhona

Treabhadh speuran as ar cionn

Dèanamh air Steòrnabhagh le cabhaigHo ro horain ò

Fàilte gu tìr an airm

Ho ro horain òNis leugh t-eachdraich, fosgail sùil

Anns gach linn mu dhòigh an airm

Stampadh air na croitean seagail

'S beathannan òg aig gillean UibhistHo ro horain ò

Fàilte gu tìr an airm

Ho ro horain òCha tèid mise gu an rìgh

Cha tèid mise an còrr a shabaid

O Lunnain mheallt, a Bhreatuinn fhoilleil

Cha seas mi ach 'son sìth nan eileanHo ro horain ò

Fàilte gu tìr an airm

Ho ro horain ò


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE